REKS uudiskiri

REKS I kvartali 2021 uudiskiri

Uuendatud 30.03.2021

Hoiatusteadete menetlemine

Jaanuaris ja veebruaris menetleti REKS poolt kokku 2224 hoiatusteadet. Veebruaris tõusis automaatselt vastuse saanud menetluste arv rekordilise 94.8%-ni, mis tähendab lõppkasutajatele automaatselt edastatud kohest vastust ning võimalust ravimi ka sellest lähtuvalt väljastada. Automaatsete menetluse lõpetamisevastuste osakaal on seotud Eesti erandite nimekirjaga, kuhu on kantud kontrollitud andmete põhjal ravimid, mis kontrollimisel tekitavad eksliku hoiatuse teate.

 

Hoiatusteateid esines jaanuaris ja veebruaris enim kahes kategoorias: tundmatu tootekood ja kõlblikkuse kuupäev. Viimane on valdavalt põhjustatud ühe ravimi poolt, mis kanti erandite nimekirja 2020 aasta lõpus.

Lepingu REK-IS liidestamiseks oma infosüsteemiga on märtsi lõpu seisuga sõlminud 98% jaeapteekidest. Haiglas ja hulgimüüjad edastavad teavitusi valdavalt veebivormi kaudu.

REK-IS võimaldab saada lõppkasutajal kohese tagasiside kui tegemist on erandite nimekirja kuuluva ravimiga ning ühtlasi katta ära konkreetse hoiatusteatega seonduva nõutud dokumenteerimisvajaduse. REK-IS kasutamine on kõigile lõppkasutajatele tasuta.

Ravimite ehtsuse kontroll EL tasandil

Väljastatud ravimite deaktiveerimise osakaalu osas turu suurusega võrreldes on Eesti jätkuvalt stabiilselt väga heal tasemel (joonis 1).

Joonis 1. Väljastatud ravimite deaktiveerimise osakaal EL riikides

Hoiatusteadete osakaal skannerimistest on Eestis keskmisel tasemel võrreldes teiste EL riikidega (joonis 2), olles mõnevõrra tõusnud vahetult üleminekuperioodi järgse näitajaga 2020 setembris (alla 0.1%). Vastavas näitajas kajastuvad nii lõppkasutajate kui müügiloahoidjate poolsed hoiatusteated.

Joonis 2. Hoiatusteadete osakaal EL tasemel
MLH lepingute uuendamine

Seoses finantsmudeli uuendamisega jätkas REKS kõikide MLH-ga lepingute uuendamist. Märtsi lõpuks on uuendatud 99% MLH lepingutest ja registreeritud erandite soovid (31. märtsil lõppeb ühtlasi erandite taotluste vastu võtmine 2021 aastaks). Arveid 2021 aasta tasude osas väljastab REKS II kvartalis. Täpsem info aastatasude kohta on toodud ka REKS kodulehel: https://www.reks.ee/mlh-aastatasud/.

REKS tänab kõiki oma partnereid eduka ja meeldiva koostöö eest! Püsige terved!

Back to Top