REKS uudiskiri

REKS III kvartali 2020 uudiskiri

Uuendatud 30.09.2020

Testperioodi kokkuvõte

Perioodil 22.06 – 12.07 viis REKS koostöös lõppkasutajate ja Ravimiametiga läbi testperioodi, et kaardistada võimalikud probleemkohad üleminekuperioodi lõppemisel. Ühtlasi testiti REKS uut menetlussüsteemi REK-IS, mis võimaldab kiirendada hoiatusteadete menetlust ning tagada lõppkasutajatele kohese vastuse 24/7.

Testperioodil menetlustarkvara kaudu laekunud hoiatusteadetest menetleti automaatselt ca 50%. Täpsem kokkuvõte testperioodist on toodud REKS kodulehel:https://www.reks.ee/juhendid/testperiood-juuni-2020/

Testperioodi jooksul kogutud tähelepanekud ja kasutajate poolsed ettepanekud leidsid kajastamist ka augustis toimunud infotunnis, mis on REKS kodulehel järelvaadatav: https://worksup.com/app/#/event/agenda/plan. Samuti koostas REKS kasutajatele uue lühijuhendi, mis on ennekõike mõeldud printimiseks ning Ravimiamet täiendas oma poolseid juhendeid. Juhendid on leitavad samuti REKS kodulehelt: https://www.reks.ee/juhendid/.

Üleminekuperioodi lõpp

Alates septembrist lõppes Eestis ravimite ehtsuse kontrolliga seotud üleminekuperiood. Peamised muudatused seoses sellega on järgmised: REKS poolt menetletakse kõiki edastatud hoiatusteated. Hoiatusteate saanud ravimit ei tohi lõppkasutaja väljastada enne, kui on selgunud hoiatuse põhjus. Ainsa erandina on vastavalt Ravimiameti juhisele lubatud väljastada viimane ravimipakend, kui väljastaja on veendunud ravimi ohutuses ning tagab patsiendi andmete olemasolu juhuks, kui peaks olema hilisemalt vajalik väljastatud ravim tagasi kutsuda.

Veateadete menetlussüsteem REK-IS

Tulenevalt vajadusest muuta hoiatusteadete menetlusprotsess võimalikult operatiivseks ning tagada ravimite kiire väljastamine, arendas REKS tarkvara, mis võimaldab saada eranditena kinnitatud ravimite osas kohese informatsiooni nende erandiks olemise staatuse kohta (kui hoiatuse teade on edastatud menetlussüsteemi kaudu) ja selle põhjal lõppkasutajal teha otsus ravimi väljastamise kohta. Lisaks edastab süsteem lõppkasutajale täiendava e-maili, mis täidab juhtumi kohta nõutud dokumenteerimise vajaduse.

Käesolevaga on REKS avaldanud erandite kohta käiva informatsiooni oma kodulehel, millest tulevikus loobutakse ja vastav info jääb kättesaadavaks menetlussüsteemi kaudu.

III kvartalis on toimunud lõppkasutajate infosüsteemide liidestamine menetlussüsteemiga. Käesolevaks hetkeks on ligikaudu 50% põhiliste infosüsteemide kasutajatest liidestuslepingu sõlminud või on see sõlmimisel. REKS on kõigi kasutajatega ühendust võtnud ning teavitanud neid menetlussüsteemiga liitumise võimalustest. Juhul kui lõppkasutaja ei soovi või ei saa tehnilistel põhjustel automaatset liidestust luua on REK-IS menetlussüsteemi funktsionaalsused (automaatne vastus jne) võimalik ka siis kui hoiatusteade edastada veebivormi kaudu (kättesaadav REKS kodulehe kaudu).

Menetlussüteemi kasutamine on kõigile REKS partneritele tasuta.

MAH lepingute uuendamine

Tulenevalt finantsmudeli muudatustest, mis kinnitati REKS nõukogu poolt juunis, toimub MAH lepingute uuendamine. Vajadus tuleneb aastatasude määra langetamisest alla käesolevas lepingus sätestatud taset. Samuti muudeti paindlikumaks erandite taotlemise kord. REKS on III kvartali jooksul välja saatnud uue lepingu vormi koos vajaliku informatsiooniga kõigile müügiloahoidjatele, kes on REKS lepingupartnerid.

REKS tänab kõiki oma partnereid eduka ja meeldiva koostöö eest ning soovib ilusat Eestimaist sügist!

Back to Top