Võltsingukahtlusest teavitamine

 

Võltsingukahtlusest teavitamine

Uuendatud 22.04.2020
VÕLTSINGUTEST TEAVITAMINE

Serialiseeritud toodete veateadete ilmnemisel tuleb sellest teatud juhtudel teavitada REKS’i. Allolevalt on toodud juhised, mis andmed ja mis formaadis tuleb esitada, et REKS saaks läbi viia menetluse.

LÕPPKASUTAJA

Tulenevalt üleminekuperioodist, alertide suurest hulgast ja asjaolust et suures osas on Ravimiameti juhendi kohaselt lubatud pakend lõpptarbijale väljastada, vastab REKS personaalselt Mitteaktiivse pakendi staatusest tingitud veateadetele.
Teistele veateadetele vastame juhul kui selle osas on meie poole eraldi pöördunud tootja/MLH või kui REKS on tekkinud vajadus alerti analüüsida.

MLH/TOOTJA

MLH/Tootja poolt esitatud päringutele konkreetsete alertide osas vastame esimesel võimalusel, kuid arvestades alertide suurt hulka palume selles osas kannatust.
Juhime tähelepanu, et REKS ei ole võimalik MLH/Tootjale väljastada pilte pakenditest, kuivõrd lõpptarbijal on Ravimiameti juhendi alusel enamusel juhtudest õigus pakend väljastada. REKS ei väljasta MLH/Tootjale lõppkasutaja kontaktandmeid välja arvatud kui seda asjaolu nõuab menetluse raames Ravimiamet.

HOIATUSTE (ALERTS) JA VÕLTSINGU KAHTLUSE TEAVITUSTE SAATMINE

Hoiatuste ja võltsingu kahtluste korral palume teavitus edastada: help(at)reks.eeTeistele REKS kontaktidele esitatud teavet ei käsitleta ametliku hoiatuste (alert) teavitusena. Samuti ei ole võimalik teavitusi esitada telefoni teel, kuna oluline on vajalike andmete kirjalik esitamine, et vältida võimalikke vigu.

ANDMED MIS TULEB ESITADA

KASUAJALE KUVATAVAD TEATED
ANDMED MIS TULEB REKS’i EDASTADA
1. Tundmatud tootekood
Unknown Product NMVS_NC_PC_01
2. Tundmatu pakendi seerianumber
Unknown pack NMVS_NC_PC_02
3. Partii tähistus puudub
Unknown batch designation NMVS_FE_LOT_03
4. Kehtivusaeg ei vasta andmekogus olevatele andmetele
Expiry date mismatch NMVS_FE_LOT_12
5. Partii ID ei vasta andmekogus olevale pakendi seerianumbrile
Batch number mismatch NMVS_FE_LOT_13
6. Üldine tehniline viga
General error NMVS_ERROR
Kontrollitavalt pakendilt kas maha kirjutatuna või laoprogrammist nt raportina:

1. Tootekood (product code v PC)
2. Seerianumber (serial number v SN)
3. Partiinumber (batch number v LOT)
4. Kõlblikkuse kuupäev (expiry date v EXP)
5. Tootja/Müügiloahoidja nimi

Pakendi staatuste korral:
Mitteaktiivne
INACTIVE Pack is already inactive. NMVS_NC_PCK_22

Tundmatu
UNKNOWN
Aegunud
EXPIRED
Eksporditud
EXPORTED
Lukustatud
LOCKED
Varastatud
STOLEN
Tagasikutsutud
WITHDRAWN v RECALLED


 
Kuivõrd tegemist on mitteaktiivses staatuses oleva tootega, siis ei ole nendel puhkudel pakendi väljastamine lubatud ning teavitada tuleb Ravimiametit ja REKS’i. Menetlemise läbiviimiseks palume esitada järgmised andmed:

1. Tootekood (product code v PC)
2. Seerianumber (serial number v SN)
3. Partiinumber (batch number v LOT
4. Kõlblikkuse kuupäev (expiry date v EXP)
5. Tootja/Müügiloahoidja nimi
6. Apteegi puhul hulgimüüja, kellelt ravim saadi

ANDMEKOGU KASUTAMISEGA SEOTUD TEAVITUSED

Kui esineb tõrkeid või probleeme andmekogu kasutamisega, palume sellest teada anda info(at)reks.ee või 65 65 973.Teatud juhtudel saab kõige paremini abistada teie infosüsteemi arendaja (näiteks, kui esineb müügi või laoprogrammi kasutamisel muresid).

Kui teil esineb järgmiseid probleeme palume sellest teavitada ka REKS’i.

Veateade
Kirjeldus
User locked
NMVS_FE_AU_02
NMVS_FE_AU_05
Kasutaja on lukustatud
Infringement NMVS_FE_AU_17
Sisselogimise andmed on kehtetud, palun võtke ühendust REKS’ga
Unknown client NMVS_FE_AU_04
Klient puudub
SEOTUD ÕIGUSREGULATSIOON
RAVIMIAMET ON KOOSTANUD JUHENDID KÄITLEJATELE

 

 

Tagasi ülesse