Süsteemi hoiatused

Süsteemi hoiatused

               Uuendatud 19.02.2019

SÜSTEEMI HOIATUSED (VEATEATED) JA VÕIMALIKUD PÕHJUSED

Ravimipakendite ehtsust kontrollides võib kasutaja saada süsteemi poolt vastusena erinevaid hoiatusi (veateateid). Allpool on toodud ülevaade levinumatest veateadetest, mis ilmnevad kas ravimipakendi ehtsuse kontrollimisel või unikaalse identifikaatori kasutuselt kõrvaldamisel.

Hoiatus (veateade)
Võimalik põhjus
Kuidas toimida
NMVS_FE_AU_03

Üldine rikkumine

A general infringement was found

Tegemist on tehnilise veateatega, mis viitab, et probleem võib olla kasutajas (rolli õigustes jne) või kasutaja infosüsteemis.

Veakoodi ilmnemine võib tuleneda ka sellest, et manuaalsel sisestamisel on tehtud andmetes viga ning süsteem ei suuda tuvastada, mis pakendi osas soovib kasutaja päringut teha.

LÕPPKASUTAJA

 • Kontrollida, kas isikul, kes toimingut teeb on olemas õigused seda teha. Vajadusel saab asutuse ADMIN õigustega isik neid muuta.
 • Kontrollida, kas manuaalsel sisestamisel on kõik andmed korrektselt trükitud.
 • Kontrollida enda IT poolelt, kas süsteemi toimimisega on kõik korras.
 • NMVS_FE_LOT_03

  Süsteemist ei leitud partii andmeid

  Failed to find a batch for the given data

  Tootja poolt on partii andmete laadimisel viga või neid ei ole üles laetud. Antud probleemi saab lahendada ainult andmeid laadinud tootja/müügiloahoidja, kes peab vastava partii andmed süsteemi (uuesti) laadima. Kuni andmeid ei ole uuesti laetud annab süsteem samast partiist ravimipakendi kontrollimisel järjepidevalt veateateid.

  NB! Veateade võib viidata ka asjaolule, et tegemist võib olla võltsingu kahtlusega, kui tootja on REKS-le või Ravimiametile kinnitanud, et tegemist ei ole tema poolt väljastatud pakendiga/partiiga. Sellisel juhul läbitakse eraldi menetlus.

  LÕPPKASUTAJA

 • Tulenevalt Ravimiameti juhendist tuleb teavitada kas hulgimüüjat või REKSi, kes kontakteerub müügiloahoidjaga ning edastab veateate põhjustanud partiiga seotud andmed.
 • Tootja/Müügiloahoidja saab teavituse EtMVS süsteemilt automaatselt, et nende tootega seotud partiis esines probleeme.
 • NMVS_FE_LOT_12

  Kehtivusaeg ei vasta andmekogus olevatele andmetele

  Expiry date does not match the date held in the NMVS

  EtMVS olevad andmed ei lange kokku kontrollitud andmetega. Seda viga võib põhjustada manuaalsel sisestamisel nt valesti märgitud kõlblikkuse kuupäev.

  Lisaks võib seda põhjustada ka tootja/müügiloahoidja poolne andmete laadimise viga.

  LÕPPKASUTAJA

 • Tulenevalt Ravimiameti juhendist tuleb teavitada kas hulgimüüjat või REKSi, kes kontakteerub müügiloahoidjaga ning edastab veateate põhjustanud tootega seotud andmed.
 • NMVS_FE_LOT_13

  Partii ID ei vasta andmekogus oleva pakendi seerianumbrile

  The batch ID does not match the serial number in the NMVS

  Sisestatud partii andmed ei vasta REKS andmekogus olevatele partii andmetele. Tootja poolt võib olla andmete laadimisel tehtud viga.

  Manuaalsel sisestamisel võib vea põhjustada ka andmete trükkimise viga.

  LÕPPKASUTAJA

 • Tulenevalt Ravimiameti juhendist tuleb teavitada kas hulgimüüjat või REKSi, kes kontakteerub müügiloahoidjaga ning edastab veateate põhjustanud partiiga seotud andmed.
 • NMVS_NC_PCK_22

  Pakendi staatus on mitteaktiivne

  Pack is already inactive

  Pakend on juba varasemalt märgitud nt kasutuselt kõrvaldatuks, mis omakorda teisel jne korral koodi kasutamiselt kõrvaldamisel teavitab, et pakend ei ole aktiivne. See kood ilmneb ainult siis, kui proovitakse kas koodi kasutuselt kõrvaldada või proovitakse muuta pakendi staatust (nt määrata varastatuks, näidiseks jne).

  Veakoodi ilmnemise võib põhjustada asjaolu, et lõppkasutaja on ekslikult ühte ja sama pakendit proovinud kasutuselt kõrvaldada. Kolmandal skaneerimisel edastatakse selle kohta veateade.

  LÕPPKASUTAJA

 • Tulenevalt Ravimiameti juhendist tuleb teavitada Ravimiametit ja REKSi. Antud pakendit ei tohi lõpptarbijale väljastada enne kui on tuvastatud hoiatuse põhjus ja välistatud võltsingukahtlus.
 • NMVS_NC_PC_01

  Tundmatu tootekood

  Unknown product code

  Tootja poolt ei ole süsteemi üles laetud toote põhiandmeid. Eelnevast tulenevalt ei suuda andmekogu tuvastada, mis tootega on tegemist.

  NB! Veateade võib viidata ka asjaolule, et tegemist võib olla võltsingu kahtlusega, kui tootja on REKSile või Ravimiametile kinnitanud, et tegemist ei ole tema poolt väljastatud pakendiga. Sellisel juhul läbitakse eraldi menetlus.

  LÕPPKASUTAJA

 • Tulenevalt Ravimiameti juhendist tuleb teavitada kas hulgimüüjat või REKSi, kes kontakteerub müügiloahoidjaga ning edastab veateate põhjustanud tootega seotud andmed.
  Väga oluline on antud hoiatuse korral lisaks serialiseeritud toote andmetele edastada ka tootja nimi, mis on trükitud pakendile.
 • NMVS_NC_PC_02

  Tundmatud seerianumber

  Unknown serial number

  Tootja poolt ei ole süsteemi üles laetud toote unikaalset seerianumbrit.

  NB! Veateade võib viidata ka asjaolule, et tegemist võib olla võltsingu kahtlusega, kui tootja on REKSile või Ravimiametile kinnitanud, et tegemist ei ole tema poolt väljastatud pakendiga. Sellisel juhul läbitakse eraldi menetlus.

  LÕPPKASUTAJA

 • Tulenevalt Ravimiameti juhendist tuleb teavitada kas hulgimüüjat või REKSi, kes kontakteerub müügiloahoidjaga ning edastab veateate põhjustanud tootega seotud andmed.
  Väga oluline on antud hoiatuse korral lisaks serialiseeritud toote andmetele edastada ka tootja nimi, mis on trükitud pakendile.
 •  

   

  Back to Top